bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Skargi i wnioski
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Tryb załatwiania spraw

Skargi i wnioski w imieniu Ministra Obrony Narodowej rozpatruje Biuro Ministra Obrony Narodowej.


Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres: Biuro MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa;
  • za pośrednictwem ePUAP;
  • faksem – nr + 48 261 874 490;
  • osobiście w siedzibie Biura MON, al. Niepodległości 218, w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00, w pozostałe dni robocze w godz. 8.30 - 14.30.

Uprzejmie informujemy, że osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do budynku wyposażonym w podjazd - wejściem głównym (Al. Niepodległości 218). Osoby uprawnione, mogą skorzystać z osoby przybranej lub nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM – Polski System Języka Migowego, SJM – System Języka Migowego). Aby zapewnić sprawną obsługę wizyty przez urząd, uprzejmie prosimy o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany przez państwa sposób, że w ramach planowanej wizyty chcą państwo skorzystać z powyższej możliwości.


Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) - Dział VIII
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informujemy Państwa, że:

Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, dane kontaktowe: tel. 22 6 280 031 adres e-mail bsiw@mon.gov.pl (ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych osobowych,
- żądania ich sprostowania,
- prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
- prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym rozpatrzenie skargi lub wniosku, co wynika w szczególności z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że podanie danych osobowych we wniosku lub skardze jest konieczne dla ich rozpatrzenia.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska Czas wytworzenia: 2014-07-11 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2014-07-11 12:58