bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Inne działania MON
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Ekspercki Zasób Informacyjny

Na podstawie pkt. 77 decyzji Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON poz. 78) w Departamencie Polityki Zbrojeniowej tworzony jest ekspercki zasób informacyjny (Zasób).

 

Celem utworzenia Zasobu jest wspomaganie procesu pozyskiwania SpW dla SZ RP poprzez możliwość korzystania z ekspertyz lub opinii, jeżeli dokonanie określonych czynności wymagać będzie pozyskania wiedzy specjalistycznej w zakresie któregoś z obszarów zainteresowania Zasobu, w szczególności w sytuacjach spornych lub w przypadku powstania istotnych rozbieżności w ocenach.

Zgodnie z zapisami pkt. 77 i 78 decyzji Nr 72/MON, za utworzenie i utrzymanie w aktualności Zasobu oraz prowadzenie wykazu sporządzonych ekspertyz i opinii odpowiada Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej. W dniu 05 lipca 2013 r. Podsekretarz Stanu w MON ds. Uzbrojenia i Modernizacji wydał decyzję Nr 61/PUM w sprawie akceptacji Regulaminu utworzenia i utrzymywania w aktualności eksperckiego zasobu informacyjnego w resorcie Obrony Narodowej.

 

Informacje przechowywane w Zasobie będą podlegały ochronie w myśl przepisów o ochronie danych osobowych, o czym mowa w pkt. 77 Decyzji Nr 72/MON.

Zasób będzie zawierał informacje o osobach fizycznych z resortu obrony narodowej, jednostek naukowych i uczelni o których mowa w art. 2 pkt. 9 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o finansowaniu nauki (dalej zwane „jednostkami naukowymi i uczelniami”), które posiadają wykształcenie wyższe oraz między innymi:

 1. posiadają uznany dorobek naukowy lub zdobyły międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie w specjalności lub dziedzinie wiedzy znajdującej się w obszarze zainteresowania Zasobu; lub
 2. opublikowały co najmniej jedną monografię lub zasiadały w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej, w specjalności lub dziedzinie wiedzy znajdującej się w obszarze zainteresowania Zasobu; lub
 3. prowadzą badania naukowe bądź prace rozwojowe w specjalności lub dziedzinie wiedzy znajdującej się w obszarze zainteresowania Zasobu;
 4. są aktywne zawodowo w specjalności lub dziedzinie wiedzy znajdującej się w obszarze zainteresowania Zasobu;
 5. jak również informacje o osobach prawnych, w których zatrudnieni są pracownicy, spełniający kryteria określone powyżej oraz o ekspertach, o których mowa w art. 266 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

W związku z powyższym Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej zaprasza:

 • osoby bezpośrednio zainteresowane udziałem w Zasobie;
 • jednostki naukowe i uczelnie, o których mowa w art. 2 pkt. 9 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o finansowaniu nauki;
 • szefów (dyrektorów) komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej (z wyłączeniem Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego), do zgłaszania kandydatur do Zasobu.

Szczegółowe informacje o Zasobie oraz procedurze zgłaszania i weryfikacji kandydatów do Zasobu (w tym wykaz obszarów zainteresowania Zasobu oraz wzory dokumentów wymaganych do złożenia zgłoszenia) znajdują się na stronie internetowej Departamentu Polityki Zbrojeniowej: www.dpz.wp.mil.pl/pl/44.html