bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Inne działania MON
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Zespół ds. OSR

W dniu 4 września 2012 r. MInister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak powołał Zespół do spraw Oceny Skutków Regulacji:

Do zadań zespołu należy:

  • opiniowanie pod względem formalnym i mereytorycznym oceny skutków regulacji projektów aktów prawnych - założeń projektu ustawy, ustawy, rozporządzeń - przed skierowaniem ich do uzgodnień międzyresortowych.
  • monitorowanie testów regulacyjnych pod względem formalnym i merytorycznym - przed skierowaniem ich do rozpatrzenia przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu.

Podstawa prawna:

Decyzja Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Oceny Skutów Regulacji (Dz. Urz. MON poz. 344).

Pobierz

***

Koordynatorem Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Do jego obowiązków należy nadzorowanie prac zespołu.

***
W skład Zespołu wchodzą:
1. przewodniczący - Dyrektor Departamentu Prawnego;
2. zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Budżetowego;
3. sekretarz - przedstawiciel Departamentu Prawnego;
4. członkowie - przedstawiciele:
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
Dyrektora Generalnego,
Departamentu Budżetowego,
Departamentu Kadr,
Depratamentu Prawnego.