bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Petycje
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Tryb załatwiania spraw
petycje

Petycje w imieniu Ministra Obrony Narodowej rozpatruje Biuro Ministra Obrony Narodowej.


Petycje można składać:

 • pisemnie na adres: Biuro Ministra Obrony Narodowej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa;
 • za pośrednictwem ePUAP;
 • faksem – nr + 48 261 874 490;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: bsiw@mon.gov.pl
 • osobiście w siedzibie Biura MON, al. Niepodległości 218, w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00, w pozostałe dni robocze w godz. 8.30 - 14.30.


Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Uprzejmie informujemy, że osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do budynku wyposażonym w podjazd - wejściem głównym (Al. Niepodległości 218). Osoby uprawnione, mogą skorzystać z osoby przybranej lub nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM – Polski System Języka Migowego, SJM – System Języka Migowego). Aby zapewnić sprawną obsługę wizyty przez urząd, należy zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.Jakie informacje musi zawierać petycja:

 • petycja musi zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję oraz dokładny adres do korespondencji;
 • petycja składana drogą elektroniczną powinna zawierać adres poczty elektronicznej osoby wnoszącej petycję;
 • petycja może zostać złożona w imieniu osoby trzeciej - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
 • w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa.

Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć kompetencji Ministra Obrony Narodowej, zostanie ona przekazana do właściwego organu, jednocześnie osoba wnosząca sprawę zostanie o tym fakcie poinformowana.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195);

 

 

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-11-19 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2015-11-19 14:19