bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Przetwarzanie danych osobowych
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Monitoring wizyjny w budynkach MON

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:


Administratorem danych osobowych, tj. wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, tel. 22 628 00 31 (dalej: MON). Ww. dane kontaktowe (adres siedziby i numer telefonu) są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych.


Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MON, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).


Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów.


Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.


Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych osobowych,
- żądania ich sprostowania,
- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,
- usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.


W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.


Informuję, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Przetwarzanie przez MON danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest dla MON niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.


W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.