bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Biuro ds Umów Offsetowych

Biuro do Spraw Umów Offsetowych odpowiada za zarządzanie procesem przygotowania i realizacji umów offsetowych, wynikających z zagranicznych dostaw sprzętu wojskowego (SpW). Celem działalności Biura jest zapewnienie warunków do zawierania umów offsetowych służących ochronie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

 

Dyrektor Biura do Spraw Umów Offsetowych

Stanisław BUTLAK

 

Do zakresu zadańBiura należy w szczególności:

 1. sporządzanie uzasadnienia do oceny konieczności zastosowania ustawy offsetowej w związku z realizacją dostaw SpW w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funkcjonowaniuUnii Europejskiej;
 2. przygotowywanie założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej dla zapewnienia utrzymania lub ustanowienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie zdolności produkcyjnych, serwisowychi obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa;
 3. dokonywanie oceny ofert offsetowych;
 4. prowadzenie negocjacji umów offsetowych;
 5. przygotowywanie umów offsetowych;
 6. nadzór, monitorowanie, kontrola i ocena realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów offsetowych;
 7. realizacja zadańdotyczących sprawozdawczości dotyczącej umów offsetowych;
 8. merytoryczna i organizacyjna obsługa Komitetu Offsetowego;
 9. udział w postępowaniach offsetowych realizowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki (MG) w oparciu o ustawęz dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowamidostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2013 r. poz.716) w odniesieniu do umów offsetowych zawartych przez MG oraz postępowańwszczętych i prowadzonych przez MG, które na mocy przepisów przejściowych ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związkuz realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932), pozostają w kompetencji MG;
 10. zabezpieczanie udziału przedstawiciela Ministra w pracach Komitetu do Spraw Umów Offsetowych funkcjonującego w oparciu o ustawę z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
 11. współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami przemysłu obronnego w obszarze offsetu;
 12. opracowywanie informacji i analiz w odniesieniu do problematyki offsetu na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
Wytwarzający/Odpowiadający: Czas wytworzenia: 2015-04-08 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2015-04-08 12:18