bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Biuro Dyrektora Generalnego

Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za wsparcie Dyrektora Generalnego w procesach zapewniających funkcjonowanie i ciągłośćdziałania Ministerstwa.Celem działalności Biura jest zapewnienie warunków do skutecznego i efektywnego zarządzania Ministerstwem.

 

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

Krzysztof Grodzicki

 

Do zakresu zadań Biura należy w szczególności:

  1. planowanie budżetowe dla Ministerstwa:
    a) przygotowanie projektu budżetu Dyrektora Generalnego oraz opracowywanie kwartalnych i rocznych ocen realizacji wydatków budżetowych,
    b) zarządzanie planem finansowym Dyrektora Generalnego;
  2. realizacja zadań na rzecz Koordynatora Systemu Kontroli Zarządczej w dziale administracji rządowej obrona narodowa:
    a) monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
    b) projektowanie i wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
    c) przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra,
    d) prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu kontroli zarządczej,
    e) wsparcie komórek i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu kontroli zarządczej;
  3. projektowanie systemu zarządzania Ministerstwem:
    a) opracowywanie zasad identyfikacji i realizacji procesów w Ministerstwie,
    b) zapewnienie realizacji procesów poprzez opracowanie projektów statutu, regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, opiniowanie dokumentów etatowych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz szczegółowych zakresów działania komórek organizacyjnych,
    c) monitorowanie funkcjonujących procesów w Ministerstwie oraz projektowanie i wdrażanie adekwatnych działań;
  4. planowanie i rozliczanie działalności Ministerstwa:
    a) sporządzanie planu działalności urzędu Ministra i sprawozdańz jego realizacji,
    b) sporządzanie rejestru ryzyka do planu działalności urzędu Ministra, zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do celów Dyrektora Generalnego zawartych w planie działalności Ministra,
    c) wsparcie komórek organizacyjnych Ministerstwa w planowaniu i rozliczaniu działalności oraz zarządzaniu ryzykiem;
  5. realizacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi w stosunku do pracowników Ministerstwa:
    a) definiowanie długoterminowych i bieżących celów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
    b) realizacja celów zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie: opisywania i wartościowania stanowisk pracy, naboru i wdrażania do pracy, rozwoju zawodowego, zarządzania kompetencjami oraz wynikających ze stosunku pracy;
  6. organizacja i obsługa pracy Dyrektora Generalnego, w tym:
    a) przygotowanie i obsługa przedsięwzięć realizowanych przez Dyrektora Generalnego,
    b) obsługa administracyjno-biurowa i bieżącej korespondencji;
  7. obsługa zamówień publicznych, w tym:
    a) opracowywanie standardów prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
    b) zarządzanie przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o zamówienia publiczne,
    c) reprezentowanie kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sprawach odwołań wnoszonych przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  8. realizacja zadań w zakresie obsługi prawnej Dyrektora Generalnego;
  9. wykonywanie zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Ministra Obrony Narodowej.
Wytwarzający/Odpowiadający: Czas wytworzenia: 2015-04-08 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2015-04-08 11:43