bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Biuro Skarg i Wniosków

Biuro Skarg i Wniosków odpowiada za proces rozpatrywania kierowanych do Ministra petycji, skarg i wniosków oraz wystapień w sprawach działalności lobbingowej
Celem działania Biura jest zagwarantowanie realizacji prawa do składania petycji, wniosków i skarg, w zakresie działania Ministra.

 

Dyrektor Biura Skarg i Wniosków
Wojciech Stępień

 

Do zakresu zadań Biura należy w szczególności:

 1. przyjmowanie, w imieniu Ministra, interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 2. rozpatrywania i załatwianie petycji, skarg i wniosków, w tym wniesionych do Ministra przez Kancelarię Prezydenta RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów;
 3. prowadzenie postępowań wyjaśniających, zasięganie opinii innych organów, a także podejmowanie działań iterwencyjnych, zwłaszcza w sprawach powtarzających się skarg;
 4. udzielanie, z upoważnienia Ministra, pisemnych odpowiedzi na skargi i wnioski oraz petycje, listy i pisma obywateli;
 5. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz ich archiwizacji określonejodrębnymi przepisami;
 6. nadzorowanie funkcjonowania w resorcie systemu skargowo-wnioskowego oraz opracowywanie projektów i wdrażanie rozwiązań służących jego doskonaleniu;
 7. opracowywanie i przedkładanie osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa rocznych sprawozdań analityczno-oceniających ze sposobu załatwiania skarg i wniosków w resorcie;
 8. rozpatrywanie kierowanych do Ministra wystąpieńw sprawach działalności lobbingowej.