bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Regulamin konkursu Kolumna Niepodległości

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU POMNIKA
UPAMIĘTNIAJĄCEGO 100. ROCZNICĘ
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
„KOLUMNA NIEPODLEGŁOŚCI”

 

ROZDZIAŁ I – organizacja Konkursu


1.    Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Minister Obrony Narodowej (Organizator), w imieniu którego procedurę konkursową przeprowadza Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej (DEKiD).

 

2.    PODSTAWY PRAWNE
Konkurs przeprowadza się w oparciu o:

 • ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459),
 • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),
 • ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880),
 • koncepcję upamiętnienia w 2018 roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pn. „Kolumna Niepodległości”, zatwierdzoną przez Organizatora,
 • niniejszy Regulamin Konkursu.

 

3.    Adres organizatora
Dyrektor DEKiD: al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
Adres do doręczeń: al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, parter, biuro podawcze Kancelarii Jawnej.
Korespondencję należy czytelnie oznaczyć w następujący sposób:

 

KONKURS
NA PROJEKT POMNIKA
UPAMIĘTNIAJĄCEGO 100. ROCZNICĘ
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
„KOLUMNA NIEPODLEGŁOŚCI”

 

4.    Osoba uprawniona do udzielania informacji o Konkursie
Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Konkursu (Sekretarz) Pan Jerzy BANASIAK. Dopuszczone są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem:

 • korespondencja elektroniczna kierowana na adres e - mail JBanasiak@mon.gov.pl
 • korespondencja kierowana faksem na numer 261 874 189
 • korespondencja pocztowa kierowana na adres podany w pkt. 3.

Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści zawartych w Regulaminie Konkursu (Regulamin). Pytania muszą być skierowane najpóźniej na 14 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania prac.

5.    Sposób składania prac konkursowych
Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uczestnika.
Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.bip.mon.pl oraz www.wojsko-polskie.pl.
Uczestnicy biorący udział w Konkursie składają prace konkursowe wraz z oświadczeniami zgodnymi z treścią załączników nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu oraz pełnomocnictwo o którym mowa w pkt. 8.
Podpisane oświadczenia i pełnomocnictwo, należy włożyć do zaklejonej koperty zawierającej dane uczestnika biorącego udział w Konkursie (Uczestnik Konkursu) z umieszczonym w prawym górnym rogu ośmiocyfrowym numerem, składającym się z nieułożonych w kolejności i niepowtarzających się cyfr, nadanym przez Uczestnika Konkursu.
Prace konkursowe należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu,  w którym znajdować się może tylko jedna, nie podpisana praca konkursowa opatrzona wewnątrz i na opakowaniu jedynie ośmiocyfrowym numerem identyfikacyjnym nadanym przez Uczestnika  Konkursu, tym samym, którym opatrzona jest koperta.

 

6.    Cel Konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pomnika „Kolumna Niepodległości” (Kolumna), łączącego uniwersalny przekaz uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz stanowiącego upamiętnienie wydarzeń lokalnych/regionalnych.

 

7.    Klasyfikacja
Przedmiot konkursu został zakwalifikowany jako usługi:

 • świadczone przez rzeźbiarzy,
 • świadczone przez autorów, kompozytorów, animatorów kultury oraz pozostałych artystów,
 • projektowania architektonicznego.

 

8.    Zasady uczestnictwa w konkursie
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. W przypadku, gdy w Konkursie startuje wspólnie kilku uczestników do pracy konkursowej należy załączyć dokument pełnomocnictwa dla osoby składającej pracę konkursową.
Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
Konkurs może zostać unieważniony w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna praca konkursowa lub Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty. Organizator może również przedłużyć termin składania prac i rozstrzygnięcia Konkursu, o czym powiadomi nie później niż na 10 dni przed obowiązującym terminem.
Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową lub będzie występował jako współtwórca i/lub twórca w więcej niż jednej pracy konkursowej, zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem zostaną odrzucone.
Koperty zawierające dane Uczestników Konkursu, ich oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu, oraz pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, pozostaną zamknięte do dnia rozstrzygnięcia Konkursu przez Sąd Konkursowy.
Brak wymaganych oświadczeń spowoduje odrzucenie pracy konkursowej, choćby została wysoko oceniona przez Sąd Konkursowy.

 

9.    Sposób oceny prac konkursowych
Prace konkursowe będą oceniane przez Sąd Konkursowy powołany przez Organizatora w siedzibie Dyrektora DEKiD, do którego powołani będą między innymi:
1)    przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej,
2)    przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
3)    osoby posiadające kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych.
Na wniosek Sądu Konkursowego Organizator może powołać biegłych. Skład osobowy Sądu Konkursowego (Sąd) zostanie podany na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej, niezwłocznie po powołaniu Sądu przez Organizatora.

 

ROZDZIAŁ II - wytyczne konkursowe, udział w Konkursie

 


10.    Założenia wstępne
Dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zatwierdzona przez Ministra Obrony Narodowej, koncepcja zakłada budowę pomników „Kolumna Niepodległości” usytuowanych na terenie całego kraju. Budowa Kolumn realizowana będzie głównie przez jednostki samorządu terytorialnego z  wykorzystaniem projektu wyłonionego w przedmiotowym Konkursie. Minister Obrony Narodowej udzieli wszystkim zainteresowanym podmiotom, licencji na wykorzystanie zwycięskiego projektu.
Kolumna będzie pomnikiem o ustandaryzowanym wyglądzie, którego projekt zostanie wyłoniony w niniejszym konkursie artystyczno-architektonicznym. Tablice na pomniku pozwolą wpisać go w historię regionu czy miejscowości (indywidualizacja pomnika).
Kolumna powinna wpisać się w lokalne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i pozostać dla obecnych i przyszłych pokoleń jako materialny znak ciągłości i niepodległości Rzeczypospolitej oraz wielowiekowego polskiego dziedzictwa narodowego, zarówno ogólnopolskiego, jak i tego lokalnego czy regionalnego („zapisanego w ziemi” i „przeniesionego” z Kresów wschodnich, wszędzie tam, gdzie trafili Kresowiacy). Kolumna Niepodległości nawiązuje do tradycji upamiętnień Powstania Styczniowego w II RP oraz upamiętniania dziesięciolecia niepodległości w 1928 r.

 

11.    Elementy pomnika „Kolumna Niepodległości”
Kolumna Niepodległości powinna składać się z zachowujących klasyczny ład architektoniczny:
1)    podstawy z czterema ustandaryzowanymi, pod względem formy, tablicami pamiątkowymi (jednej, głównej – poświęconej stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości oraz trzech, indywidualnych – odzwierciedlających najważniejsze treści niematerialnego dziedzictwa narodowego ogólnopolskiego i lokalnego),
2)    kamiennego trzonu,
3)    głowicy — orła w koronie z krzyżem, zrywającego się do lotu.
Kolumna powinna zostać zaprojektowana w trzech wariantach rozmiaru, z zachowaniem odpowiednich proporcji i pozostawiać istotne pole do jej indywidualizacji na trzech tablicach, zgodnie z lokalną tradycją i wolą samorządu terytorialnego, organizacji społecznej czy kościelnej osoby prawnej, które pełniłyby rolę inicjatora wzniesienia Kolumny Niepodległości w danej lokalizacji. Indywidualizacja powinna pozwalać na uwzględnienie obok treści ogólnopolskich również lokalnej tradycji. Uczestnik Konkursu, winien zaprojektować tablicę główną, zawierającą treści pisane – narrację odnoszącą się do celu upamiętnienia.
Możliwe powinno być również wplecenie Kolumny Niepodległości w szersze założenie urbanistyczne lub krajobrazowe (np. jako centralnego punktu skweru, założenia urbanistycznego nowej dzielnicy czy miejscowości albo dominanty u wejścia do portu – co jednak nie jest przedmiotem niniejszego konkursu).

 

12.    Elementy pracy konkursowej
Praca konkursowa powinna zawierać:
1)    część opisową – opis przyjętego rozwiązania projektowego wskazujący rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne, dyspozycje materiałowe i konstrukcyjne, którą należy wydrukować i zszyć w formacie A4 oraz dołączyć w 3 egzemplarzach,
2)    część graficzną – koncepcję pomnika, którą należy przedłożyć na papierze formatu 100x70 cm, podklejonym sztywnymi, lekkimi podkładkami z pianki,
3)    model rzeźbiarski w skali co najmniej 1:10 (dopuszcza się inną skalę, która zapewni najlepszą prezentację koncepcji),
4)    całość pracy należy przedstawić w formie elektronicznej w formacie pdf i bitmap, nagranych na CD/DVD,
Praca konkursowa może uwzględniać wykorzystanie wszystkich dostępnych technik, w tym multimedialnych, teleinformatycznych, świetlnych i innych, które umożliwią właściwe zrealizowanie celu. Koszt wybudowania zaproponowanego w pracy konkursowej pomnika średniego wariantu rozmiaru, nie może przekroczyć 300 000 zł.
Koncepcję pomnika należy opracować zgodnie z niniejszym Regulaminem Konkursu oraz w sposób umożliwiający następnie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zapewniającej uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i realizację inwestycji, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do ustawy, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

13.    Zasady Konkursu
Przy przeprowadzaniu Konkursu muszą być przestrzegane następujące zasady:

 • zasada równego traktowania Uczestników Konkursu,
 • zasada bezstronności i obiektywizmu,
 • zasada jawności, polegająca na podaniu do publicznej wiadomości Regulaminu Konkursu i rezultatów osiągniętych w Konkursie,
 • zasada anonimowości,
 • zasada niezależności, polegająca na wykluczeniu zawodowych lub rodzinnych relacji zależności miedzy Organizatorem i Uczestnikami Konkursu, Sądem Konkursowym i Uczestnikami Konkursu lub innych istotnych zależności mogących prowadzić do konfliktów interesów zagrażających bezstronności i  neutralności ich działań lub wypowiedzi.

 


14.    Termin składania prac konkursowych
Prace konkursowe należy składać na adres określony w pkt. 3 Regulaminu, w dniach od 20.11.2017 r. do 30.11.2017 r.  w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30, a w ostatnim dniu, tj. 30.11.2017 r. do godziny 17.00.
Przez termin złożenia pracy konkursowej, rozumie się datę i godzinę jej doręczenia pod adres wskazany w Regulaminie.
Prace konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone uczestnikom, którzy je złożyli.

 

ROZDZIAŁ III – rozstrzygnięcie Konkursu

 


15.    Ocena prac konkursowych
Prace konkursowe będą podlegać ocenie według następujących kryteriów:
1)    czytelność ideowa upamiętnienia, głębia przekazu, zgodność z celem Konkursu, przeprowadzenie ponadczasowej narracji historycznej i edukacyjnej – max. 45 punktów,
2)    atrakcyjność formy plastycznej, trwałość i odporność na eksploatację – max. 30 punktów,
3)    racjonalność nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji koncepcji – max. 10 punktów.
Warunkiem wyróżnienia jedną z nagród w Konkursie, jest uzyskanie min. 60 punktów i spełnienie kryteriów określonych w pkt. 5 i 8 Regulaminu.
Decyzja Sądu Konkursowego jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
Sąd Konkursowy ma prawo wprowadzenia zaleceń do pracy konkursowej w zakresie objętym przyszłymi pracami projektowymi, a autora (autorów) pracy wybranej w Konkursie zobowiązuje się do wprowadzenia tych zmian. Zobowiązanie do wprowadzenia zaleceń Sądu Konkursowego Uczestnik składa w formie oświadczenia, zgodnego z treścią załącznika nr 3.

 

16.    Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do 20.12.2017 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu, przez Sąd Konkursowy, zostanie dokonane w trzech etapach:
1)    ocena prac konkursowych w oparciu o kryteria zawarte w pkt. 15 Regulaminu,
2)    analiza złożonych prac pod względem zgodności z Regulaminem,
3)    rozstrzygnięcie Konkursu przez Sąd Konkursowy oraz sporządzenie uzasadnienia.
Posiedzenia Sądu Konkursowego będą niejawne. Z każdego posiedzenia Sądu zostanie sporządzony protokół.
Informacja o wynikach Konkursu będzie podana do publicznej wiadomości poprzez  ogłoszenie wyników Konkursu na stronach internetowych Organizatora www.bip.mon.pl oraz www.wojsko-polskie.pl.
W momencie ogłoszenia wyników Konkursu, na stronie internetowej Organizatora zostaną ujawnieni wszyscy uczestnicy, którzy złożyli prace konkursowe zgodne z Regulaminem, na co uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do udziału w Konkursie.

17.    Nagrody
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Obrony Narodowej w wysokości odpowiednio:
I nagroda - nagroda główna - 30 000 zł,
II nagroda - wyróżnienie - 8 500 zł,
III nagroda - wyróżnienie - 8 500 zł.
Nagroda główna zostanie przyznana pracy konkursowej, która uzyska największą liczbę punktów, a jej autor spełnił wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie.
Nagrody wypłacane będą nie wcześniej niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu i złożenia przez nagrodzonych informacji niezbędnych dla dokonania rozliczeń podatkowych.

 

ROZDZIAŁ IV – postanowienia ogólne Konkursu

 


Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone w Konkursie, będą mogły zostać odebrane po zakończeniu Konkursu.
Prace nienagrodzone w Konkursie mogą zostać odebrane przez uczestników Konkursu za pokwitowaniem, z wyłączeniem części pracy konkursowej w postaci nośnika CD/DVD, które przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.
Prace nieodebrane w terminie 60 dni od daty zakończenia Konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.
Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i dostarczenia prac konkursowych do siedziby Organizatora, o której mowa w pkt. 3 Regulaminu.
Złożenie pracy jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem do stosowania wszystkich zapisów w Regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu na każdym etapie jego prowadzenia, bez podania przyczyn.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatora.

 

ROZDZIAŁ V - spis załączników

 


Załączniki formalne do projektu składanego w Konkursie:

 1. załącznik nr 1: oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu,
 2. załącznik nr 2: oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na skorzystanie z utworu,
 3. załącznik nr 3: oświadczenie o zobowiązaniu się Uczestnika Konkursu do wprowadzenia zaleceń Sądu Konkursowego,
 4. załącznik nr 4: pokwitowanie złożenia pracy konkursowej,
 5. załącznik nr 5: pokwitowanie odbioru pracy konkursowej

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka ORZECHOWSKA
Czas wytworzenia: 2017-10-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2017-10-27 15:00