bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 46/ZP/18


Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 1 i 1B wraz z wykonaniem robót towarzyszących budynku nr 1, 1A, 1B i 5 przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 29-01-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Pozostałe kody:
45100000-8 Przygotowaniem terenu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45442100-8 Roboty malarskie
45110000-1 Roboty drogowe rozbiórkowe
45111200-0 Roboty ziemne
45232440-8 Roboty montażowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45314310-7 Układanie kabli
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych.
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego
w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2018-12-14 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-12-14 15:05 Ostatnia zmiana: 2019-01-14 15:29