bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 51/ZP/17


Zakup i dostawa 54 szt. pojemników z masą tlenotwórczą do urządzenia URK-1, przeznaczonego do regeneracji powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, izolowanych od atmosfery zewnętrznej, oraz odbiór i unieszkodliwienie 108 szt. zużytych pojemników

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42996600-0 – urządzenia natleniające,
90500000-2 – usługi związane z odpadami

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Gromek Czas wytworzenia: 2017-10-31 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-10-31 13:45 Ostatnia zmiana: 2017-12-06 12:23