bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-22/2017


Dostawa zestawów wyposażenia indywidualnego sternika łodzi bojowych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24-07-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
37412242
Zmiana terminu składania ofert - do dnia 24.07.2017 r. do godz. 9:00.

Zmianie ulega także:
1. termin otwarcia ofert, które odbędzie się dnia 24.07.2016 r. o godz. 10:00,
2. termin wniesienia wadium, który upływa w nowym terminie składania ofert,
3. termin związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: PG Czas wytworzenia: 2017-06-14 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-06-14 14:44 Ostatnia zmiana: 2017-07-31 10:11

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa