bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Wybrane akty prawne

Przepisy prawne regulujące Służbę BHP:

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy - Dział dziesiąty bezpieczeństwo i higiena pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 j.t.).
 2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r.- O Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2012.404 j.t.).
 3. Ustawa z dnia 11 września 2003r.- o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1414 j.t.).
 4. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. - o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 213).
 5. Ustawa z dnia 30 października 2002r. - o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009r. Nr 167, poz. 1322 j.t.).
 6. Ustawa z dnia 30 października 2002r. - o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. 2013.737 j.t.).

Rozporządzenia

 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. - w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.- w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003r. - w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1083).
 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003r. - w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 839).
 8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009r. - w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.  (Dz. U. Nr 105, poz. 870).
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. - w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. 2013.954 j.t.).
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002r. - w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. 2013.924 j.t.).
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. - w sprawie  przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. - w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.).
 14. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. - w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym. (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 36).
 15. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. - w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej. (Dz.U. poz. 193).
 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz.U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.).
 17. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. - w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1618).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. - w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa  (Dz. U. z 2015 r., poz. 479).
 19. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. - w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych  (Dz. U. Nr 122. poz. 786  ).
 20. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. - w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014, poz. 1503).