bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Patrole rozminowania
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Procedura aktywacji użycia PR

W Siłach Zbrojnych RP obowiązują następujące procedury działania patroli rozminowania:

  1. przyjęcie od organów administracji państwowej lub samorządowej i Policji (dopuszcza się przyjęcie zgłoszenia również od Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Sił Zbrojnych RP, Lasów Państwowych lub Straży Miejskiej), zgłoszenia o wykryciu PWiN (obowiązkowo informacja o osobie, która wykryła niewybuch lub niewypał, miejscu i terminie wykrycia oraz okolicznościach zdarzenia);
  2. przyjęcie zgłoszenia wpisywane jest przez oficera dyżurnego JW do „Książki ewidencji zgłoszeń”, a następnie – niezwłocznie – rejestrowane w systemie SI PATROL (automatycznie powiadamiany jest dowódca patrolu);
  3. w razie wykrycia PWiN w wodach śródlądowych, gdzie głębokość zalegania niewybuchu lub niewypału wyklucza interwencję lądowego patrolu rozminowania, który przyjął zgłoszenie, jest ono przekazywane za pomocą SI PATROL właściwej terytorialnie grupie nurków – minerów MW. Po przekazaniu zgłoszenia, lądowy patrol rozminowania i GNM nawiązują współpracę w zakresie usunięcia PWiN. Odpowiedzialnym za koordynację oraz przebieg akcji jest dowódca jednostki (odpowiada między innymi za: nawiązanie współpracy z organem samorządowym i służbami mundurowymi (policja, straż pożarna, straż miejska), zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadania. We współdziałaniu uczestniczy komendant Wojskowego Oddziału Gospodarczego, z której wydzielony jest lądowy patrol rozminowania.

Patrole rozminowania i GNM działają interwencyjnie, podejmując i niszcząc przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia wojskowego, zgłoszone przez uprawnione instytucje.

Każdy niewypał lub niewybuch powinien być usunięty w czasie do 72 godzin, przy czym usuwanie PWiN w miejscach publicznych (szkoły, drogi, budowy) uważane jest za interwencję pilną, do realizacji w czasie 24 godzin.

Policja Państwowa odpowiada za ochronę miejsca znalezionego niewybuchu do czasu przyjazdu patrolu rozminowania.

Podjęty przez patrol rozminowania niewybuch lub niewypał przewożony jest do miejsca wysadzania.


W celu zapewnienia komputerowego wsparcia funkcjonowania podsystemu oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP wdrażany jest system informatyczny PATROL. Jest to system w całości zaprojektowany i wykonywany siłami wojska, na zlecenie Szefostwa Inżynierii Wojskowej (obecnie Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW DG RSZ) przez Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi MON.

Polega on na wprowadzaniu zgłoszeń o znalezieniu niewypałów i niewybuchów do systemu komputerowego, poprzez co ich realizacja może być w czasie rzeczywistym monitorowana przez komórki odpowiedzialne za oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w dyżurnych służbach operacyjnych związków operacyjnych, rodzajów Sił Zbrojnych, Sztabu Generalnego WP, a obecnie również w Wojewódzkich Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Po przeprowadzeniu testów i wprowadzeniu niezbędnych poprawek, planuje się jego wprowadzenie do eksploatacji użytkowej w Siłach Zbrojnych RP do końca 2014 roku.

Wytwarzający/Odpowiadający: Artur Talik Czas wytworzenia: 2014-07-25 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-25 14:14